โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 4 8 12 1
อนุบาล 2 4 4 8 1
อนุบาล 3 3 9 12 1
รวมชั้นอนุบาล 11 21 32 3
ป.1 7 9 16 1
ป.2 4 1 5 1
ป.3 3 5 8 1
ป.4 4 3 7 1
ป.5 6 5 11 1
ป.6 4 3 7 1
รวมชั้นประถมศึกษา 28 26 54 6
ม.1
ม.2
ม.3
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รวมทั้งหมด 39 47 86 9