โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

connectionโครงข่ายบริษัทโทรคมนาคมค่าบริการเสริมและการชำระเงิน

connection โครงข่ายค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อโครงข่าย หมายความว่า เมื่อผู้ใช้ใช้เครือข่ายของบริษัทสื่อสารตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป บริษัทที่เรียกเก็บเงินจากผู้ใช้ควรจ่ายบริษัทที่เชื่อมต่ออื่นๆ เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการให้บริการเชื่อมต่อ ค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อโครงข่ายโดยทั่วไป สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทตามวิธีการต่างๆ ของต้นทุนค่าชดเชยที่เกิดขึ้น

connection

ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อทางกายภาพ ค่าธรรมเนียมการใช้การเชื่อมต่อโครงข่าย ค่าธรรมเนียมเสริมและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม บางครั้งอาจรวมถึงการสูญเสียการเข้าถึงประเภทที่ 5 และค่าธรรมเนียมการชดเชยบริการสากล ค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อ ซึ่งชดเชยเฉพาะสำหรับต้นทุนทางวิศวกรรมโดยตรงที่เกิดขึ้น

เพื่อให้การเชื่อมต่อระหว่างกัน ส่วนใหญ่หมายถึง สวิตช์และสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุน โดยทั่วไปเป็นค่าธรรมเนียมครั้งเดียว ค่าธรรมเนียม”connection”หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสำหรับการโทรให้เสร็จสิ้น บริษัทโทรคมนาคมรายหนึ่ง คิดค่าธรรมเนียมโดยทั่วไปตามเวลาโทรและเกี่ยวข้องกับตำแหน่งของจุดเชื่อมต่อโครงข่าย

ค่าเช่าวงจรค่าใช้จ่ายของบริษัทโทรคมนาคมไม่เด่น ที่เช่าวงจรจากบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ ค่าบริการเสริมซึ่งหมายถึง การโทร ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อบริการเสริมที่ไม่เกี่ยวข้องเช่น ค่าใช้จ่ายในการให้บริการโทรฉุกเฉิน ความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการ การชดเชยการขาดดุลการเข้าถึงหรือที่เรียกว่า การชดเชยบริการสากล ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อชดเชยการสูญเสียในเมือง

การสูญเสียผู้ประกอบการชั้นนำ เพื่อให้บริการที่เป็นสากลแก่พื้นที่ วิธีการตั้งราคาทั่วโลก มีวิธีการกำหนดราคาค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อโครงข่ายหลัก 2 ประเภท ได้แก่ วิธีการกำหนดราคาค่าธรรมเนียม การเชื่อมต่อโครงข่ายแบบไม่ใช้ต้นทุน และวิธีการกำหนดราคาค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อโครงข่ายตามต้นทุน

วิธีการกำหนดราคาค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อโครงข่ายแบบไม่ใช้ต้นทุน ผู้โทรเก็บวิธีรับรายได้ทั้งหมด เพราะเป็นวิธีการชำระบัญชีที่เชื่อมต่อถึงกันที่ง่ายที่สุด แนวคิดพื้นฐานคือ ระหว่างตัวดำเนินการที่เชื่อมต่อถึงกัน ฝ่ายที่ให้บริการการเข้าถึงหรือการเชื่อมต่อโครงข่ายจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ วิธีนี้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อผู้ปฏิบัติงาน 2 คนอยู่ในตำแหน่งที่คล้ายคลึงกัน

การรับส่งข้อมูลทางโทรคมนาคมที่แลกเปลี่ยนกันโดยทั่วไปจะเหมือนกัน ข้อดีของวิธีนี้คือ กระบวนการเชื่อมต่อโครงข่ายมีความเรียบง่ายในระดับสูงสุด ฝ่ายที่เชื่อมต่อถึงกัน ไม่จำเป็นต้องวัดปริมาณการรับส่งข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันโดยทั้งสองฝ่ายได้อย่างแม่นยำมาก ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและการเจรจาต่อรองต่ำมาก

ข้อเสียคือ เงื่อนไขที่ต้องการนั้นยากกว่าที่จะปฏิบัติตาม เนื่องจากเป็นการยากที่จะกำหนดต้นทุนของบริการที่จัดทำโดยฝ่ายที่เชื่อมโยงถึงกัน และตัวชี้วัดใดที่ใช้ในการวัดสถานะของฝ่ายที่เชื่อมโยงถึงกัน ในตลาดการใช้วิธีนี้ค่อนข้างจำกัด มีการกำหนดค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อโครงข่ายตามราคาขายปลีก

วิธีการนี้เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ต้องการการเชื่อมต่อโครงข่ายในฐานะผู้ใช้ โดยใช้ค่าธรรมเนียมผู้ใช้ทั่วไปโดยตรง หรือให้ส่วนลดบนพื้นฐานนี้ ข้อดีของวิธีนี้คือ ใช้งานง่าย ประหยัดเวลา และมักนำมาใช้ในช่วงแรกของการแข่งขัน ข้อเสียคือ ค่าภาษีธุรกิจอาจเบี่ยงเบนไปจากการกำหนดต้นทุน ซึ่งอาจทำให้การกระจายของผลประโยชน์ระหว่างบริษัท

วิธีแบ่งรายได้หรือเรียกว่า วิธีภาษี วิธีการแบ่งรายได้หมายความว่า ผู้เข้าสู่ตลาดรายใหม่จ่ายส่วนหนึ่งของรายได้ที่ได้รับจากบริการที่เชื่อมต่อถึงกัน หรือบริการทั้งหมดให้กับผู้ประกอบการชั้นนำตามอัตราส่วนส่วนแบ่งที่แน่นอน ตามทฤษฎีแล้ว หากส่วนแบ่งรายได้เท่ากับต้นทุนการเชื่อมต่อโครงข่ายโดยประมาณ

วิธีนี้สามารถใช้เพื่อให้ได้ต้นทุนการเชื่อมต่อโครงข่ายที่เน้นต้นทุน วิธีนี้ค่อนข้างง่ายและไม่ต้องการการวิเคราะห์ต้นทุน เพื่อกำหนดต้นทุนการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย แต่โดยทั่วไปถือว่าเป็นวิธีการทึบแสง วิธีเปรียบเทียบอัตราภาษีระหว่างประเทศ วิธีเปรียบเทียบอัตราภาษีศุลกากรระหว่างประเทศ เป็นวิธีเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อโครงข่ายของประเทศกับประเทศอื่นในโลก

เพราะบางประเทศยังไม่ได้กำหนดวิธีการคำนวณค่าเชื่อมต่อโครงข่าย หรือกำหนดวิธีไว้แล้ว แต่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ครบถ้วน จึงใช้วิธีนี้ได้ วิธีการกำหนดราคาค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อโครงข่ายตามต้นทุน วิธีการกำหนดราคาองค์ประกอบที่มีประสิทธิภาพ วิธีการกำหนดราคาองค์ประกอบที่มีประสิทธิภาพ ถูกเสนอครั้งแรกโดยบาวมอล

เพราะเขาเชื่อว่า ค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อโครงข่ายที่จ่ายโดยผู้ประกอบการเข้าใหม่ให้กับผู้ประกอบการชั้นนำควรรวม 2 ส่วน โดยส่วนแรกคือ ต้นทุนส่วนเพิ่ม นั่นคือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของผู้ให้บริการชั้นนำ ในการให้บริการการเข้าถึงสำหรับผู้เข้าใหม่ ส่วนที่สองคือ ค่าเสียโอกาส นั่นคือกำไรที่ผู้ประกอบการที่มีอำนาจเหนือการสูญเสีย

เนื่องจากการให้การเข้าถึงผู้เข้าใหม่ วิธีการกำหนดราคาองค์ประกอบที่มีประสิทธิภาพคือ กฎการกำหนดราคาที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มสวัสดิการสังคมสูงสุด ข้อเสียของวิธีนี้คือ ต้องใช้สมมติฐานบางอย่างในระหว่างการดำเนินการ รวมถึงสมมติฐานนั้นยากที่จะปฏิบัติตาม เมื่อไม่ตรงตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ซึ่งจะนำไปสู่การจัดสรรทรัพยากรและความไร้ประสิทธิภาพในสถานการณ์แบบไดนามิก

นอกจากนี้เนื่องจากต้นทุนส่วนเพิ่ม และต้นทุนค่าเสียโอกาสเป็นเรื่องยากที่จะกำหนด ปริมาณข้อมูลที่ต้องการเช่น ความต้องการทางสังคม ต้นทุนการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ความยืดหยุ่นข้ามระหว่างบริการต่างๆ มีขนาดใหญ่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และยากต่อการบันทึก ดังนั้นไม่ว่าจะในทางทฤษฎีหรือจากการใช้งานจริง วิธีการกำหนดราคาองค์ประกอบที่มีประสิทธิภาพนั้น มีข้อบกพร่องร้ายแรงและไม่ใช่กฎการกำหนดราคาที่พึงประสงค์

วิธีต้นทุนที่จัดสรรอย่างเต็มที่เป็นวิธีการปันส่วนต้นทุนทั้งหมด เพราะขึ้นอยู่กับการจัดสรรต้นทุนทั้งหมด โดยใช้ข้อมูลต้นทุนในอดีต วิธีการกำหนดอัตราภาษีต้นทุนเฉลี่ย ในทางปฏิบัติของการกำหนดราคาภาษีโทรคมนาคม วิธีนี้ใช้ในสหรัฐอเมริกามาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว และยังเป็นวิธีที่ประเทศต่างๆ เพราะนิยมใช้กันบ่อยๆ

แนวคิดหลักของวิธีการปันส่วนต้นทุนเต็มคือ การจัดสรรต้นทุนทั่วไปให้กับธุรกิจหรือโมดูลต่างๆ เมื่อรวมกับต้นทุนพิเศษแล้ว สิ่งเหล่านี้จะเป็นต้นทุนการปันส่วนทั้งหมดของแต่ละธุรกิจหรือโมดูล ซึ่งทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับการกำหนดอัตราภาษี เนื่องจากเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้กันทั่วไป ในการกำหนดค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อโครงข่ายหลังจากการพัฒนาและปรับปรุงในระยะยาว

เพราะมันค่อนข้างจะสมบูรณ์และมีความสามารถในการปฏิบัติงานที่แข็งแกร่ง สามารถชดเชยค่าใช้จ่ายในอดีตทั้งหมดของบริษัทได้ ดังนั้นจึงเป็นที่ชื่นชอบของผู้นำ ผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการใช้ต้นทุนในอดีต ต้นทุนการลงทุนและการดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพในอดีต บางส่วนอาจถูกส่งต่อไปยังหน่วยที่เชื่อมต่อถึงกัน ผ่านค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อโครงข่าย ซึ่งไม่เอื้อต่อการแข่งขันและการบังคับใช้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากหน่วยงานกำกับดูแล

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ  ➠ การพัฒนา ผลผลิตคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและปศุสัตว์